Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

prawo ekonomiczne

Do prawa ekonomicznego nie zalicza się...

A prawo do pracy
B prawo do własności
C prawo administracyjne
D prawo dziedziczenia