Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

prawo pozytywne

Do praw pozytywnych nie włącza się prawa...

A pomocy socjalnej
B rozrywki
C solidarnościowe
D nauki