Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

prawo ekonomiczne

Do prawa ekonomicznego nie zalicza się...

A prawo do własności
B prawo dziedziczenia
C prawo do pracy
D prawo administracyjne