Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

prawo ekonomiczne

Do prawa ekonomicznego nie zalicza się...

A prawo dziedziczenia
B prawo do pracy
C prawo do własności
D prawo administracyjne