Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

Jakie to prawo?

Jak nazywa się prawo, które obejmuje m. in. zakaz arbitralnego pozbawiania wolności?

A -
B prawo do słusznego (sprawiedliwego procesu)
C prawo do prywatności
D prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego