Funkcje zdań na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Zdania oznajmujące, pytajne, rozkazujące