Funkcje nominativu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Nominativus dupplex