Funkcje accusativu na maturze z łacińskiego i kultury antycznej

Accusativus dupplex, accusativus directionis