Muzyka instrumentalna w romantyzmie na maturze z historii muzyki

Rozwój miniatury instrumentalnej, opartej często na wzorcach pieśniowych,przenikanie literackich i malarskich tematów do symfonii programowej, uwertury i poematu symfonicznego oraz realizowanie romantycznej idei syntezy sztuk w dramacie muzycznym. Pod wpływem tendencji programowych (programowa muzyka), dominujących w muzyce symfonicznej, nastąpiło wzbogacenie kolorystyki dźwiękowej; przejawiało się to w rozbudowie orkiestry, w rozwoju stylu brillant. Rozkwit sztuki instrumentacji i w intensywne wykorzystanie w symfonice głosów ludzkich; następowała też stopniowa rozbudowa harmoniki dur-moll aż do granic tonalności.