Fazy rozwoju muzyki romantyzmu na maturze z historii muzyki

Podział epoki na kilka faz rozwojowych: preromantyzm (do około 1820 roku), romantyzm właściwy (do około 1850-1860), neoromantyzm lub późny romantyzm (do końca XIX wieku).