metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych wartości prędkości to:

A izochrony
B izohipsy
C izotachy
D izotermy