metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych wartości prędkości to:

A izotermy
B izohipsy
C izochrony
D izotachy