metody przedstawiania zjawisk na mapie na maturze

Metoda izolinii

Linie jednakowych wartości prędkości to:

A izochrony
B izotachy
C izohipsy
D izotermy