budowa i skład atmosfery ziemskiej na maturze

Atmosfera

Tą część atmosfery nazywa się również jonosferą. W warstwie tej występują zorze polarne. Jaka to warstwa atmosfery?

A egzosfera
B termosfera
C mezosfera
D stratosfera