Sebastian Petrycy na maturze

Podział filozofii

Sebastian Petrycy podzielił filozofię na

A moralną i przyrody
B naukową i psychologiczną
C ontologię, epistemologię i aksjologię
D empirystyczną i racjonalistyczną