rozmowy sterowane i opis obrazka na maturze z angielskiego

*OPISYWANIE ILUSTRACJI The picture shows.... In this picture I can see... (na zdjęciu widzę...) There id/ there are ... in this picture (na zdjęciu jest/są...) On the right/on the left... (na prawo/na lewo) On the right/left-hand side in the picture is/are...(po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...) In the left/right hand corner...(w lewym/prawym rogu...) In the foreground/in the background... (na pierwszym planie/w tle) In the top/bottom part of the picture there is/are...(w górnej/dolnej części zdjęcia jest/są) The people in the picture are...(ludzie na zdjęciu są...) *INTERPRETOWANIE SYTUACJI NA ILUSTRACJI The people in the picture look/seem happy/sad because...(ludzie na tym obrazku wyglądają/ wydają się szcęśliwi/smutni, ponieważ...) The people in the picture can/must be... because... (ludzie na tym zdjęciu mogą/muszą być..., ponieważ...) The general atmosphere in the picture is positive/negative because...(ogólna atmosfera na zdjęciu jest pozytywna/negatywna, ponieważ...)